La infraestructura d’escriptoris virtuals de Arsys permet a les empreses disposar de tota la seva informàtica en el núvol gracies a un model “as a service” de alta disponibilitat que redueix las despeses TIC fins a un 40% i millora la seguretat de les dades.

Això es possible gracies a la virtualització no sols dels servidors, sinó també de tots i cadascun dels llocs de treball (escriptoris virtuals) que formaran part d’aquesta nova infraestructura en el núvol transformarà la forma de treballar de les organitzacions.

Aquesta solució d’Escriptori Virtual com a Servei (DaaS, Desktop as a Service) elimina la complexitat en l´administració de l’inventari d’hardware i blinda el lloc de treball i els accessos remots, entre altres funcionalitats

PRINCIPLS CARACTERÍSTIQUES:

  • Flexibilitat. Altes i baixes immediates de nous usuaris. Facilita la col·laboració multisede.
  • Màxima seguretat. Alta disponibilitat, backup, xifrado SSL, antimalware, redundància.
  • Mobilitat total. Accés a totes les aplicacions i documents des de qualsevol dispositiu i S.O. (Windows, Android, Linux).
  • Control informàtic. Unifica la gestió i redueix las incidències en un 70%.
  • Informàtica sempre actualitzada, incloent actualitzacions de seguretat i sense conflictes de versions.
  • Estalvi de costos i pagament per ús. Despeses en hardware contingut i reducció dràstica en llicències de software y manteniments.
  • Infraestructures reconegudes i certificades (ISO, Esquema Nacional de Seguridad) i compliment normatiu (RGPD).